عنوان@تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها (از يونان باستان تا به امروز)@

تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها (از يونان باستان تا به امروز)|39014373|fmh50673902|آراء ,ادبي ,امروز ,شهود ,غرب ,نقد ,يونان,تحقیق آراءادبي غربي‌ها ,بررسی آراءادبي غربي‌ها ,مقاله آراءادبي غربي‌ها ,پروژه آراءادبي غربي‌ها ,تحقیق در مورد آراءادبي غربي‌ها ,دانلود تحقیق آراءادبي غربي‌ها ,پایان نامه پیرامون آراءادبي غربي‌ها
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها (از يونان باستان تا به امروز) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
در تعريف واژه ي ادبيات، ماهيت، فوايد و نقش آن در زندگي بشر و نيز در حوزه ها و كاركردهاي عملي آن، از قديمترين زمان تاكنون مباحث گوناگوني صورت گرفته است؛ برخي آنرا به مفهوم اخلاقي و برخي در معاني ادبي و عده اي نيز به هر دو مفهوم اخلاقي و ادبي آن به كار برده اند.
اما امروزه ادبيات با ساير علوم جديدي چون روان شناسي، زبان شناسي و نقد ادبي پيوند خورده و اهميت والايي پيدا كرده است.
اگر ما يك سير اجمالي در آراء و نظريه هاي ادبي غربي ها داشته باشيم، با مطالعه ي آراء ادبي افلاطون، ارسطو، سيدني، جان درايدن، جانسن و كالريچ و ديگران در مي يابيم كه:
اولاً جريان فكري ادبي كه از ارسطو شروع و به كالريچ ختم مي شود، متناسب با شرايط فرهنگ اروپايي است؛ به ين صورت كه اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقي در حوزه ي ادبيات داراي نقش و معناي خاصي بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشين «تعاليم اخلاقي» مي گردد.
ثانياً در تعريف ماهوي شعر و ادبيات با مشكلات و نارسايي هاي چندي روبه رو هستيم كه تعميم آن نظرها به آثار ادبي مهم دنيا، نه تنها مشكل، بلكه گاهي ناممكن و يا حداقل ضعيف مي باشد.
در اين مقاله ضمن تبيين و روشنگري جريانات تاريخي آراء ادبي غربي، كه از اخلاق به التذاذ و از ايضاح به ابهام مي گرايد، سعي شده با كمك از نظريه هاي ادبي خواجه نصير و بند كروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، يك تعريف جامع و كاربردي تري از ادبيات ارائه شود تا گره گشاي بسياري از مشكلات ادبي و علمي ما باشد.

فهرست:چكيده
مقدمه
2ـ مواد و روش ها
3ـ نتايج و مباحث
3ـ1ـ آراء يونانيان و غربي ها در باب ماهيت سخن ادبي
3ـ2ـ افلاطون و الهامي بودن شعر
3ـ3ـ ارسطو و ساختار شعر و سخن ادبي
3ـ4ـ دفاع سيدني از نظريه ي ارسطو
3ـ 5 ـ جان درايدن و طبيعت عام بشري
3ـ6ـ وردزورث و حقيقت كلي شعر
3ـ7ـ كالريچ و آفرينندگي شعر
3ـ 8 ـ نظر شلّي در دفاع از شعر و سخن ادبي
3ـ 9 ـ نظريه ي ادبي فرماليسم
3 ـ 10ـ نظريه‌ي ساختار گرايي و ادبيات
3ـ11ـ نيچه و لذّت ادبي
3ـ 12ـ ابهام گرايي و پوچي در ادبيات
3ـ13ـ نظر ژان پل سارتر درباره ي ادبيات
3ـ14ـ مفهوم و ماهيت سخن ادبي در بين عرب ها
3ـ 15ـ تحليل آراء حكما و نظريه پردازان ايراني
3ـ16ـ مفهوم امروزي ادبيات
3-17- نظر خواجه نصير درباره ي شعر و سخن ادبي
3-18- نظر كروچه درباره ي ادبيات
3ـ19ـ نتيجه‌گيري نهايي
منابع و مآخذ: